Ropox UK the right solution

Bevilling af hjælpemidler

Serviceloven omhandler følgende muligheder til bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer.

Bevilling af hjælpemidler jf. Servicelovens §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet,
Stk. 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
Stk. 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
Stk. 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
(Jurainformations lovhæfte om Servicelov/Dagtilbudslov, Juli 2007)

kontakt_os

Vi er altid klar til at hjælpe dig.
Send en mail eller ring til os.

Forbrugsgoder jf. Servicelovens § 113
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i §112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo

Forudsætning for støtte §115
Det er en forudsætning for støtte efter §112-114, at hjælpemidlet, forbrugsgodet eller bilen ikke kan bevilges efter anden lovgivning.

Servicelovens § 116 

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 

Læs mere her om Serviceloven. Læs mere.

Rådgivning om handicapkompenserende ydelser i sager mellem borger og kommunen. Læs mere.